Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet


Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kohdistaa asukkaiden ja matkailijoiden huomio lähiluonnon erityispiirteisiin ja monimuotoisuuteen, satakuntalaiseen ympäristöön sekä maisemaan. Lisäämällä ympäristötietoa ja parantamalla ja tutkimalla ympäristönlukutaitoa edistetään ympäristön kestävää käyttöä sekä parannetaan elinympäristön laadun arvioitavuutta.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat
1)      Olemassa olevan ympäristötiedon popularisointi ja jalostaminen
2)      Ihmisen ympäristösuhteen ja identiteetin vahvistaminen lisäämällä tietoa omasta lähiympäristöstä, sen ainutlaatuisuudesta ja toisaalta mahdollisuuksista ja lähiympäristön arvostuksen lisääminen
3)      Selkämeren kansallispuiston luonto- ja kulttuuriympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa ja ympäristökasvatuksessa
4)      Oppimisympäristöjen kehittäminen
5)      Maakunnallisen ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämisen koordinointi
6)      Ympäristökasvatuksen sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimuksen lisääminen tekemällä yhteistyötä eri tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa

Hankkeen aikana Turun yliopiston satakuntalaiset yksiköt ottavat hankkeen tavoitteisiin sisältyvät ympäristötiedon popularisoinnin ja jalostamisen, oppimisympäristöjen kehittämisen ja ympäristökasvatuksen sekä ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen tutkimuksen osaksi kurssiensa sisältöjä soveltuvin osin. Kasvatustieteessä painopiste on taito- ja taideaineissa, humanistisissa tieteissä maisemantutkimuksessa. Aiheesta opinnäytetyönsä tekevillä opiskelijoilla on mahdollisuus kirjoittaa artikkeli hankkeen loppujulkaisuun.

Toimenpiteet

Hankkeessa etsitään pilottien avulla uusia tapoja saada ympäristöön liittyvä tieto elämään ympäristökasvatuksen keinoin. Pilotoinnissa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja virtuaalisia ympäristöjä. Menetelmiin sisältyvät tietoisuuden lisääminen ja ympäristökokemusten tuottaminen.

Pilotoinnissa muokataan olemassa olevaa tietoa, tutkimustuloksia ja materiaalia ja toteutetaan niiden pohjalta paikallisia esimerkkejä, kuten esimerkiksi:
-          päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille oppitunteja
-          teemaan liittyviä paikallisia näyttelyitä ja opastuksia
-          teemaretkiä kohteisiin
-          erilaisia teemapäiviä kohteissa
-          opastauluja (sekä perinteisiä että innovatiivisia ja virtuaalisia opastauluja)

Pilotit kohdentuvat alueille ja aineistoihin, joilta on saatavissa runsaasti muokattavissa olevaa tietoa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Selkämeren kansallispuiston alueet, Pyhäjärvi valuma-alueineen, Kokemäenjoen varsi, maailmanperintökohteet sekä museoiden aineistot.

Oppituntien, näyttelyjen, opastusten ja teemapäivien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös uutta tekniikkaa (PULU-oppimisympäristö, GPS-luontopolku) ja virtuaalisia oppimisympäristöjä (PaikkaOppi ym.). Toteutuksessa pyritään hyvään yhteistyöhön paikallisten opasyhdistysten kanssa. Lisäksi tuotetaan sisältöä ympäristöpurjehduksiin yhteistyössä kaljaasi Ihanan kanssa.

Tiedotuksessa ja keskustelun herättäjänä hyödynnetään sosiaalista mediaa (esim. Facebook, Twitter ja/tai blogi). Pilottiesimerkkien yhteydessä tehdään vaikuttavuusarviointeja ja muuta sekä ympäristön että ympäristökasvatuksen tutkimusta mm. opinnäytetöinä.

Hankkeessa edistetään maakunnallisen ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden yhteistyötä järjestämällä verkostotapaamisia.